Betingelser

Aftaleforhold Se nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
for serviceydelser til erhvervskunder

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med codeNform, CVR-nummer: 38 44 98 77(codeNform CVR-nummer 38 44 98 77 benævnes efterfølgende som “Virksomheden”).

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag.

Betingelserne udgør sammen med virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer af aftale og tillæg til aftale.

Ændringer af og tillæg til næreværende aftalegrundlag er kun gældende, hvis der er indgået en skriftlig aftale herom.

3. Serviceydelser

3.1 Standard.

De serviceydelser og produkter, som virksomheden sælger og leverer til kunden, overholder gældende lovgivning. Virksomheden har frihed til at vælge metoder og standarder til udarbejdelse af det endelige produkt, medmindre andet er aftalt. Se pkt. 2.2.

3.2 Materiale leveret af kunden.

Virksomheden er ikke ansvarlig for materialer og ydelser leveret af kunden. Herunder f.eks. rettigheder til tekst og billeder leveret af kunden.

3.3 Kundens medvirken.

Kunden skal give Virk­somheden adgang til personale og oplys­ninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydel­serne.

3.4 Lovgivning og standarder.

Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Se pkt. 2.2.

3.5 Anvendelige browser-standarder.

Det leverede ydelser og produkter kan anvendes på, ved aftaletidsunktet, seneste version af følgende browsere: Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Internet ExplorerFirefox, Safari og Opera, med mindre andet er aftalt. Se pkt. 2.2.

4. Pris og betaling

4.1 Pris.

Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms. Priser i fremmed valuta baseres på den gældende kurs i forhold til danske kroner, som den forelægger på på tilbudsdatoen.Virksomheden forbeholder sig ret til at regulere priser i tilfælde at kursudsving. Virkomheden forbeholder sig ret til at ændre proiser og eventuelle timetakster ved fremtidige arbejdsopgaver.

4.2 Betaling.

Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og serviceydelser, senest 30 dage efter fakturaens datering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Se pkt. 2.2. Virksomheden forbeholder sig retten til a conto afregning, hvis et projekt strækker sig over en længere end 40 arbejsdage.

5. Forsinket betaling.

5.1 Rente.

Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 4 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at:

(I) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører.
(II) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor.
(III) og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud.

Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Ordre.

Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse:

(I) Ordrenummer
(II) Ydelsesnummer
(III) Beskrivelse af ydelse
(IV) Pris
(V) Betalingsbetingelser
(VI) Leveringsdato.

6.3 Ordrebekræftelser.

Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4 Ændring af ordrer.

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår.

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter eller serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

6.6 Fortrydelsesret

Ved bekræftelse af en aftale mellem Virksomheden og kunden, er aftalen bindende og kunden har ikke nogen fortrydelsesret, med mindre andet aftales.

7. Levering

7.1 Leveringstid.

Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.2 Undersøgelse.

Kunden skal undersøge alle produkter og serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den meddeles skriftligt til Virksomheden, senest 20 arbejdsdage efter Virksomhedens levering. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke meddeles skriftligt til Virksomheden, inden den angivne frist, kan den ikke senere gøres gældende. Og virksomheden er dermed ikke forpligtet til at udbedre de fejl og mangler. Kunden kan aldrig gøre en forsinkelse gældende for ydelser, produkter eller delleverancer som allerede er blevet leveret.

7.3 Underleverandører.

Virksomheden er forbeholder sig retten til at lade arbejde udføre, helt eller delvist, hos underleverandør(er).

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse.

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse.

Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 20 arbejdsdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti

9.1 Garanti.

Virksomheden garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i 2 måneder efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden 2 måneder fra afslutning af afhjælpningen, dog maksimalt 3 måneder fra oprindelig levering.

9.2 Undtagelser.

Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3 Meddelelse.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den smeddeles skriftligt til Virksomheden, inden for 3 dage. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke meddeles skriftligt til Virksomheden, inden for den angivne frist, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.4 Undersøgelse.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel, undersøger Virksomheden kravet, og Virksomheden meddeler kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5 Afhjælpning.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

10. Ansvar

10.1 Ansvar.

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Ansvarsbegrænsning.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 3 % af det salg af serviceydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.3 Indirekte tab.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4 Force majeure.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret.

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.Herunder grafik, layout, tekst, billeder og video el. Lignende, der helt eller delvist er fremstillet af Virksomheden eller Virksomhedens samarbejdspartnere. Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner og lignende uanset art og uanset lagringsmedie, tilhører Virksomheden og må ikke uden Virksomhedens godkendelse overlades til tredjepart.

11.2 Licens.

Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

11.3 Krænkelse.

Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig. Virksomheden forbeholder sig retten til, uden varsel, at destruere produkter i Virksomhedens besiddelse, i tilfælde af mistanke om anstødelighed, ulovligheder eller rettighedskrænkelser.

12. Overdragelse

12.1 Overdragelse.

Kunden opnår først brugsret til en ydelse eller produkt, når Virksomheden har modtaget den fulde betaling for ydelsen eller produktet.

12.2 Referencebrug

Virksomheden forbeholder sig ret til at bruge fremstillet arbejde som reference i egen markedsføring, under udarbejdelse af produktet, samt efter overdragelsen af produktet.

13. Fortrolighed

13.1 Videregivelse og brug.

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2 Beskyttelse.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 13. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13.3 Varighed.

Parternes forpligtelser efter pkt. 12 gælder under parternessamarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

14. Gældende lov og værneting

14.1 Gældende lov.

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2 Værneting.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Applikationsudvikling

CodeNform har mere end 20 års erfaring med [...]

Læs mere

Web-løsninger

Vi udvikler hjemmesider i tæt samarbejde [...]

Læs mere

Supportaftaler

Når du investere i et nyt website, vil [...]

Læs mere

Nyhedsbrev

Indtast dit navn og email-adresse i formularen nedenfor og tryk"send" for at abonnere på vores nyhedsbrev.

Kontakt

codeNform IVS CVR: 38 44 98 77
Telefon: + 45 60 15 35 20 Mandag - Fredag : 9:30 - 15:00
company@codeNform.com